۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهریور

اقدامات انجام شده كميسيون آموزش و پژوهش

اقداماتي كه تاكنون اين كميسيون توانسته به سرانجام برساند: