۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

گزارش اولین گردهمایی گارگاه آموزشی سردفتران ازدواج وطلاق استان آذربایجانشرقی

بازدید 5026 تاریخ دوشنبه 30 مهر 1397

 

گزارش اولین گردهمایی گارگاه آموزشی سردفتران ازدواج وطلاق استان آذربایجانشرقی

بایاری خداوندمتعال اولین گردهمایی صمیمانه سران دفاترازدواج وطلاق متقاضی شرکت درآموزشهای قبل ازازدواج باهمت وتلاشهای مستمرکانون سردفتران ازدواج وطلاق استان آدربایجانشرقی وحمایت وهمکاری همه جانبه دادگستری کل استان به ویژه همکاریهای صمیمانه معاونت محترم پیشگیری ازوقوع جرم جناب آقای علیلو وهمکاران محترم ایشان امروزدرتالاراجتماعات دادگستری کل استان تشکیل گردید.
پس ازتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیدوخوشامدگویی رئیس محترم کانون استان آقای مختاری وتوضیحاتی درموردکلیات طرح ارائه نموده واز زحمات دادگستری محترم ،هئیت مدیره کانون مرکز وهئیت مدیره کانون استان قدردانی نمودند ؛در ادامه معاونت محترم قضائی وپیشگیری ازوقوع جرم ،ضمن شرح اجمالی عملکردحوزه اجتماعی ومعرفی ستادمردمی پیشگیری ازوقوع جرم ودرخواست همکاری سردفتران بااین ستاد ازطریق عضویت درسامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام)به تفصیل ضرورت ونحوه اجرای آموزشهای چهارگانه تقویت بنیان های اخلاقی ،بهداشت روان ،مراقبت ازخطراعتیادوآشنایی زوجین باحقوق وتکالیف خود در مرحله قبل ازازدواج توضیحات لازم راارائه نمودند واز جدیت مسئولین کانون استان قدردانی نموده وآمادگی معاونت ومجموعه تحت امر خویش را در راستای هماری صمیمانه با کانون استان اعلام فرمودند. سپس جناب آقای مختاری رئیس کانون سردفتران استان آذربایجانشرقی به نحوه اداره کلاسهای آموزش حقوق خانواده که بعهده سران دفاترازدواج وطلاق خواهدبودپرداختند وگفته هاوناگفته هادرکلاسهای مذکوررایادآوری نمودند،ودر طول کارگاه که تا اذان ظهر ادامه داشت ،مورد به مورد سرفصلهای تدوین شده در معاونت پیشگیری قوه قضائه را مفصلا"تتبین و توضیح دادند و در ادامه نحوه ی گزینش نهایی مدرسان را یاد آورشدند، ودرفرصتهایی ازبرنامه تعدادی ازسردفتران محترم مطالب مفیدوقابل بهره برداری یادآوری نمودند.
این کارگاه که بنابه دعوت قبلی وباحضورتعداد55.نفرازسران دفاتراستان تشکیل گردیده بوددرساعت ..12:30..باتهیه عکس دسته جمعی به کارخودخاتمه داد.
که بدین وسیله از دست اندرکاران عزیز در برگزاری کارگاه مذکور نهایت سپاسگزاری را مینماید.

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج وطلاق استان آذربایجانشرقی