۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

بازدید 607

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

کارگاە استانی استان کردستان در تاریخ ۹۷/۰۸/۲٤برگزار گردید.