۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

بازدید 3708

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

کارگاە استانی استان کردستان در تاریخ ۹۷/۰۸/۲٤برگزار گردید.