۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

بازدید 1530

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

کارگاە استانی استان کردستان در تاریخ ۹۷/۰۸/۲٤برگزار گردید.