۱۳۹۹ پنجشنبه ۸ آبان

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

بازدید 1839

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

کارگاە استانی استان کردستان در تاریخ ۹۷/۰۸/۲٤برگزار گردید.