۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

بازدید 3852

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

کارگاە استانی استان کردستان در تاریخ ۹۷/۰۸/۲٤برگزار گردید.