۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

بازدید 4905

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

کارگاە استانی استان کردستان در تاریخ ۹۷/۰۸/۲٤برگزار گردید.