۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

بازدید 1206

برگزاری کارگاە استانی استان کردستان

کارگاە استانی استان کردستان در تاریخ ۹۷/۰۸/۲٤برگزار گردید.