۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

آگهی تشکیل مجمع عمومی کانون ( نوبت دوم )

بازدید 9832 تاریخ یکشنبه 5 خرداد 1398

بنام خدا
موضوع ؛ آگهی تشکیل مجمع عمومی کانون ( نوبت دوم )
بدین وسیله در اجرای مفاد و تکالیف مندرج در اساسنامه و به جهت عدم حدنصاب لازم  جهت رسمیت جلسه در مرتبه اول  , برای مرحله دوم از اعضای محترم کانون دعوت می شود در جلسه عادی مجمع عموم  عادی که در روز سه شنبه مورخ 4/4/1398 از ساعت 8.30 تا 10 صیح در مسجد فخرالدوله واقع در دروازه شمیران با موضوع ارائه گزارش عملکرد و بیلان مالی از جانب هیات مدیره و بازرس قانونی و تصویب رئوس برنامه های کانون ( تحلیل و بررسی طرح تفکیک ) برگزار می شود شرکت فرمائید بدیهی است جلسه با حضور هر تعداد از اعضا رسمی و مصوبات آن لازم الاجرا می باشد
روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق
1398/3/4