۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر

موارد لازم جهت صدور اجرائیه الکترونیکی

بازدید 5820 تاریخ سه شنبه 12 آذر 1398

بسمه تعالی

متعاقب بازدید و جلسه با مسئول محترم و کارمندان اداره پنجم اجرای ثبت تهران موارد لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی جهت ملاحظه در صدور اوراق اجرائیه به اطلاع همکاران گرامی می رسد.

همکاران محترم لطفا به موارد زیر برای صدور اجرائیه دقت بفرمائید:

*پرینت نسخه های لازم ( دونسخه برای هر درخواست کننده+ یک نسخه برای اجرای ثبت)

*درج مهرهای اجرا شود و مهر برجسته دفترخانه و امضاء سردفتر

*خودداری از ارسال نسخه پیش نویس و ارسال نسخه نهایی به اداره اجرا

*درج مندرجات سند در ستون مخصوص ( اطلاعات مربوط به ستون صداق و مهریه)

*خودداری از نسخه دست نویس

*درج تمبر وکالت نامه وکلا و کپی پروانه وکالت و تصدیق اوراق وکالتی توسط وکیل

*صدور اجرائیه از طریق پنل کاربری دفاتر تحت کفالت و خودداری از صدور اجرائیه از پنل سردفتر اصیل (در صورت تقاضای اجرائیه از سند ثبت شده در دفتر تحت کفالت)

*در صورت مغایرت مشخصات شناسنامه ای (تغییر نام یا نام خانوادگی) مراتب در نامه ای جداگانه به اوراق اجرائیه ضمیمه گردد.

*پیوست رونوشت سند یا کپی مصدق سند صادرشده ( درج مهر برجسته و امضاء سردفتر در اوراق برابر اصل شده)

*عدم مغایرت در شماره های ثبتی و تاریخ اسناد

*خوانا بودن پرینت اوراق اجرائیه

*پیوست قبض سفارشی اخطار به زوج

*در صورت صدور اجرائیه برای سند طلاق حتما میزان بذل مهریه صورت گرفته توسط زوجه در ستون مندرجات درج شود و کپی طلاقنامه و نکاحیه ضمیمه گردد.

*محاسبه دقیق سهم الارث در اجرائیه های صادره برای وراث (در صورتیکه زوجه فوت نموده و درخواست توسط یک از وراث زوجه داده میشود)

* در اوراق باطله پرینت گرفته نشود

* در صورت ایراد در صدور اجرائیه اقدام به صدور اجرائیه اصلاحی شود و از لاک گیری و قلم خوردگی اجرائیه صادره خودداری گردد.

* در موضوع لازم الاجرا از درج مبلغ خودداری شده و مبلغ صفر وارد شود( در صورتیکه موضوع به اجرا گذاشته شده سکه طلا باشد)

* از ضمیمه رونوشت های دستی ایراد دار خودداری شده و رونوشت اسناد خوانا و دقیق باشد.

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق

12/9/1398