۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

حذف کاغذ از فرایند صدور اجراییه

بازدید 6932

بنام خدا

موضوع ؛ حذف کاغذ از فرایند صدور اجراییه

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند پس از مذاکرات متعدد مبنی بر حذف ارسال فیزیک اجراییه به واحد اجرا توسط دفاتر اسناد و ازدواج و‌طلاق و در اجرای اصلاح موادی از آئین نامه اجرای اسناد رسمی توسط ریاست محترم قوه قضائیه از ابتدای سال ۱۳۹۹ نیازی به ارسال فیزیک اجرائیه به واحد اجرا نمی باشد و پس از صدور اجرائیه توسط دفترخانه متقاضی با همراه داشتن شناسه یکتا و تاریخ صدور اجرائیه به اداره اجرا جهت تعقیب عملیات اجرا معرفی می شود .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق