۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

ابطال بندهایی از مجموعه بخشنامه های ثبتی

بازدید 6258 تاریخ پنجشنبه 10 مهر 1399

بنام خدا

موضوع ؛ کان لم یکن شدن بندهای 170 ( ممنوع بودن ثبت ازدواج های عادی ) 179 ( ابلاغ واقعی به زوجه ) 191 ( استعلام برای مطلقه رجعیه ) و 195 از مجموعه بخشنامه های ثبتی

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند در پی شکایت کانون جهت ابطال بندهای فوق الذکر از مجموعه بخشنامه های ثبتی که مشکلات متعددی را برای همکاران ایجاد کرده بود دیوان عدالت اداری بموجب دادنامه 990832 مورخ 1399/7/9 ( پیوست شده ) با این استدلال که با تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و آئین نامه اجرائی آن مقررات مربوط به بندهای مذکور نسخ شده و موجبی برای ابطال مجدد آن ها وجود ندارد تکلیف موراد را بصورت قطعی مشخص نمود و از تاریخ دادنامه بندهای فوق الذکر از بخشنامه های ثبتی بلااثر و کان لم یکن می باشد چنانچه دادگاه های انتظامی حکم محکومیت به استناد موارد مذکور برای همکاران صادر نموده است می توانند با استناد به رای اخیرالصدور از دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آراء انتظامی اقدام نمایند .

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق 1399/7/9

تصویر رای دیوان عدالت اداری