۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر

تاریخ و نحوه برگزاری انتخابات کانون ( اطلاعیه شماره ۲)

بازدید 2369

بنام خدا

موضوع ؛ تاریخ و نحوه برگزاری انتخابات کانون
( اطلاعیه شماره ۲)

بدین وسیله به اطلاع می رساند انتخابات کانون سردفتران ازدواج و طلاق در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۰بصورت الکترونیکی و با حضور هیات نظارت سازمان ثبت برگزار می شود .

• به همین منظور از تمام همکارانی که برابر ماده ۱۷ اساسنامه کانون حائز شرایط عضویت در هیات مدیره هستند تقاضا می شود حد اکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ تقاضای کاندیداتوری خود را بصورت رسمی به اداره امور اسناد سازمان ثبت به شماره ۶۶۷۲۳۱۹۱ و رونوشتی از تقاضا به شماره فکس کانون ۸۸۷۷۹۳۱۴ ارسال نمایند ( درج نام ، نام خانوادگی ، سردفتر ازدواج .. ، کد کاربری دفترخانه ، شماره ملی ، شماره تلفن همراه در تقاضانامه ضروری است ) بدیهی است به تقاضا های ارسالی بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد .

• اسامی افراد واجد شرایط از طرف سازمان ثبت حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ اعلام می شود .


روابط عمومی کانون سردفتران ازداج و طلاق ۱۴۰۰/۳/۹