۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

شرح وظايف كميسيون امور استان‌ها

شرح وظایف کمیسیون امور استان‌ها

1- انجام کلیه امور مربوط به تاسیس شعبه یا نمایندگی کانون دراستان‌های کشور ظرف مدت یکسال

2- ایجاد امکان ارتباط موثر با شعب یا نمایندگی‌های کانون در استان‌ها

3- دریافت نقطه نظرات و مشکلات اعضای شعب یا نمایندگی‌ها و انتقال به هیئت مدیره

4- هماهنگی‌های لازم جهت بهره‌برداری شعب یا نمایندگی‌ها از مزایای کانون

5- ارسال نکات آموزشی و دستورالعمل‌های اجرائی و حقوقی به شعب یا نمایندگی‌ها جهت ایجاد وحدت رویه

6- نظارت بر عملکرد شعب یا نمایندگی‌ها و ارسال گزارش به هیئت مدیره

7- ثبت و ضبط کلیه مکاتبات کمیسیون اموراستان‌ها

8- ارائه گزارش از عملکرد کمیسیون به هیئت مدیره هر شش ماه یک بار