۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

اساسنامه کانون

بسمه تعالی


اساسنامه كانون صنفی سردفتران ازدواج و طلاق

فصل اول

«كلیات و اهداف»

ماده 1: نام

كانون صنفی سردفتران ازدواج و طلاق تشكلی است صنفی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی كه در این اساسنامه اختصاراً كانون نامیده می‌شود.
ماده 2: محل

مركز اصلی این كانون در شهر تهران در محل دفتر ازدواج 418 تهران  (به نشانی: تهران، ميدان ونك، ضلع جنوب شرقی، پلاک 1، طبقه سوم، واحد 9، کدپستی 1517963135. تلفن: 88651869، نمابر: 88779314) واقع است كه در صورت لزوم بنا به درخواست هیأت مدیره می‌تواند با موافقت وزارت كشور در سایر شهرستان‌های كشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.
 
ماده 3: تابعیت

اعضای كانون تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.
 
ماده 4: اهداف

كانون دارای اهداف زیر می‌باشد:

1-   رشد و ارتقاء و بروز نمودن دانش تخصصی اعضاء.

2-   ایجاد تسهیلات رفاهی، معیشتی و شغلی جهت اعضاء.

3-   همكاری و تعامل با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و... در خصوص موضوع و اهداف تشكل.

4-   دفاع، حمایت و صیانت از حقوق صنفی اعضاء.

5-   ایجاد وحدت رویه در خصوص مسائل صنفی بین اعضاء و همكاران در خصوص موضوع و اهداف تشكل.

6-   ایجاد و راه‌اندازی سایت جهت اطلاع رسانی.

7- كوشش در جهت به تصویب رساندن قانون مربوط به كانون سردفتران ازدواج و طلاق در مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع مربوطه.

8-   انتشار  نشریه داخلی جهت اطلاع رسانی.
 
ماده 5:

كلیه اقداماتی كه در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به كسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از كسب مجوز لازم انجام می‌شود.
 
فصل دوم

«شرایط، نحوه عضویت و انواع آن»


ماده 6:

كلیه سردفتران ازدواج و طلاق كه دارای شرایط زیر باشند عضو كانون محسوب می‌شوند.
1- تصدی به شغل  سردفتری ازدواج
2- پذیرفتن مفاد اساسنامه
3- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
4- نداشتن سوء شهرت حرفه‌ای و اجتماعی
5- پرداخت حق عضویت

تبصره: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط و یا درخواست اكثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می‌باشد.
 
ماده 7: عضویت

كانون دارای دو نوع عضو خواهد بود.

1-   اعضای اصلی كه دارای حق رأی بوده و مكلف به پرداخت حق عضویت می‌باشند.
2- اعضای افتخاری كه دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شوند و در صورت داشتن بار مالی منوط به تصویب مجمع عمومی می‌باشد.
تبصره: اعضای افتخاری غیرایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشند و صلاحیت آنان به تأیید كمیسیون ماده 10 قانون احزاب رسیده باشد.
 
فصل سوم

«اركان»

ماده 8:

اركان كانون عبارتند از: الف ـ مجمع عمومی   ب ـ هیأت مدیره   ج ـ بازرس
 
الف ـ مجمع عمومی:

ماده 9:

مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری كانون بوده و به صورت عادی، عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده تشكیل می‌گردد.
 
ماده 10:

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یكبار در اردیبهشت‌ماه تشكیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یك نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی، رأی موافق اكثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی كه در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداكثر یك ماه تشكیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومی عادی ممكن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان، به تقاضا و دعوت هیأت مدیره، بازرس، یا یك سوم كل اعضای اصلی تشكیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.

تبصره: در صورتی كه هیأت مدیره، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نكند، بازرس  مكلف است رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور نمایند.تبصره: كسانی حق رأی در مجمع عمومی را دارند كه حق عضویت را پرداخت نموده باشند.
 
ماده 11:

دعوت برای شركت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه كثیرالانتشار صورت می‌پذیرد، آگهی تشكیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل 20 روز و برای نوبت دوم حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج گردد.
 
ماده 12:

وظایف مجمع عمومی عادی:
1-   انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس.
2-   استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس.
3-   تعیین خط مشی كلی كانون.
4-   بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره.
5-   تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه مالی كانون.
6-   تعیین روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های كانون.
 
ماده 13:

مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت تشریفات قانونی نحوه اعلام در روزنامه كثیرالانتشار، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشكیل خواهد شد:
1-   با درخواست و دعوت اكثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس  
2-   با درخواست و دعوت یك سوم از اعضای اصلی كانون
تبصره 1: مجمع عمومی فوق‌العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد.
تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
 
ماده 14:

در صورتی كه بازرس یا یك سوم اعضاء درخواست تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده را داشته باشند. موضوع كتباً به رئیس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد، رئیس هیأت مدیره موظف خواهد بود تا حداكثر ظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام كند، درغیر این صورت بازرس و یا نمایند هاعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با هماهنگی وزارت كشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام می‌نماید.
 
ماده 15:

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده
1-   تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
2-   بررسی و تصویب انحلال كانون.
3-   عزل هیأت مدیره.
تبصره 1: عزل هیأت مدیره بنا به درخواست  اعضای اصلی یا بازرس و با اطلاع وزارت كشور در دستور كار مجمع قرار گیرد.
تبصره 2: در صورت تصویب عزل هیأت مدیره، مجمع فوق‌العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام می‌نماید.
ماده 16: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مركب از یك رئیس و یك منشی و دوناظر كه از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو ركن نمی‌باشند، اداره می‌شود.
تبصره 1: اعضای هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خوددر مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور كار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت كشور را به عهده دارند.
تبصره 2: هیأت رئیسه نسخه‌ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل كانون نصب می‌نماید.
 
ب) هیأت مدیره


ماده 17:

كانون دارای هیئت مدیره‌ای مركب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد كه از میان اعضای اصلی كه دارای شرایط ذیل برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.
1-پنج سال سابقه سردفتری
2- داشتن دانشنامه لیسانس یا گذراندن پایان دوره سطح 2 از حوزه علمیه در غیر اینصورت داشتن 15 سال سابقه سردفتری ازدواج
3-نداشتن محكومیت انتظامی از درجه 4 به بالا در سه سال آخر منتهی به عضویت
تبصره 1: شعب كانون با رعایت ماده 2 اساسنامه در شهرستانها توسط هیأت مدیره‌ای مركب از 3 نفر كه از سوی اعضای همان شعبه انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مركزی منصوب می‌شوند. اداره خواهد شد. اعضاء این هیأتها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مركزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تأسیس شعبه 30 نفر عضو می‌باشد كه در صورت عدم حصول آن، می‌توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.
تبصره 2: جلسات هیأت مدیره با حضور نصف به علاوه یك اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق 3 نفر معتبر خواهد بود.
تبصره 3: اعضای هیأت مدیره حداكثر یك هفته بعد از انتخاب شدن تشكیل جلسه داده و از بین خود یك رئیس، یك نایب رئیس و یك خزانه دار یك دبیر و یك مسئول روابط عمومی برای مدت 2 سال انتخاب نموده و نسخه‌ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت كشور ارسال می‌نمایند. حدود اختیارات هیأت مدیره را آئین‌نامه مشخص می‌نماید.(رئیس هیئت مدیره نسبت به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه قبل از اتمام ریاست خود تكلیف قانونی دارد.)
تبصره 4: شركت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حكم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره 5: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یك از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره 6: هیأت مدیره علاوه بر جلساتی كه بطور مرتب و حداقل هر ماه یكبار تشكیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق‌العاده تشكیل می‌دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه تشكیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
تبصره 7: در هر دوره اعضای هیئت مدیره در قبال خدمت رایگان از پرداخت حق عضویت معاف خواهند بود.

ماده 18:

مجمع عمومی، هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حداكثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت كشور برگزار و نتیجه را ظرف یك هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

ماده 19:

هیأت مدیره نماینده قانونی كانون بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می‌باشد:
حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حسابهای كانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب بانكی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در كلیه مراحل قانونی در محاكم، تعیین حكم، وكیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی با حق توكیل.
به طور كلی هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را كه ضروری بداند با رعایت مصالح اعضاء در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن‌گذاری و فك رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول كه مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌باشد بنام كانون انجام دهد.
تبصره 1: جز درباره موضوعاتی كه به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. هیأت مدیره كلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع كانون دارا می‌باشد.
تبصره 2: كلیه اسناد و اوراق بهاردار و تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه‌دار با مهر كانون معتبر خواهد بود.
تبصره 3: هیئت مدیره هیچ تعهدی نسبت به افرادیكه حق عضویت را پرداخت نكرده‌اند ندارد.
تبصره 4: هیأت مدیره می‌تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت كشور كمیته‌های تخصصی حقوقی و فرهنگی و رفاهی تشكیل دهد.
تبصره 5: آئین‌نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.
ج) بازرس
 
ماده 20:

مجمع عمومی عادی یك نفر را به عنوان بازرس اصلی و یك نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب خواهد كرد.
تبصره 1: انتخاب مجدد بازرس  بلامانع است.
تبصره 2: اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و نزدیكان سببی و نسبی آنها نمی‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.
ماده 21: وظایف بازرس  به شرح زیر است:
1-بررسی كلیه اسناد و اوراق مالی كانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
2-مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملكرد هیئت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی.
3-   ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.
تبصره: گزارش بازرس باید حداقل یك هفته قبل از تشكیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر كانون آماده باشد.
 
ماده 22: كلیه اسناد و مدارك كانون اعم ازمالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس و نمایندگان كمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد.
 
فصل چهارم

«بودجه و مواد متفرقه»

ماده 23:

بودجه كانون از طریق حق عضویت اعضاء و كمكهای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی تأمین می‌شود.
 
ماده 24:

درآمدها و هزینه‌های كانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به كمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد.
تبصره 1: كلیه دفاتر مالی كانون در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره 2: سال مالی كانون منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می‌شود.
تبصره 3: كلیه وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری كانون در حساب مخصوصی بنام كانون نزد یكی از بانكهای رسمی كشور نگهداری خواهد شد.
 
ماده 25:

كلیه مدارك، پرونده‌ها و نوشته‌های رسمی در دفتر مركزی كانون نگهداری می‌شود.
مكاتبات رسمی كانون با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر كانون انجام خواهد شد.
تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
 
ماده 26:

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و تركیب اعضاء هیأت مدیره و بازرس   در صورتی معتبر است كه به تصویب كمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.
تبصره: محل كانون و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت كشور برسد و مادامی كه در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.
 
ماده 27:

كانون دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود كه متن آن پس از تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت كشور تهیه و استفاده خواهد شد.
تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان كانون مسئولیت قانونی دارد.
 
ماده 28:

با توجه به اینكه كانون ماهیتاً غیرتجاری می‌باشد نمی‌تواند عملیات تجاری انجام دهد.
 
ماده 29:

در موارد زیر كانون منحل می‌شود:

1-بنا به رأی مجمع عمومی فوق‌العاده

2- در صورتی كه تا یك سال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را كه برای آن تشكیل شده انجام نداده یا انجام آن غیرممكن باشد.
3-بنا به تقاضای كمیسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حكم قطعی دادگاه
 
ماده 30: انحلال

در صورت انحلال كانون مجمع عمومی فوق‌العاده هیأت تصفیه‌ای را (حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می‌نماید. این هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت كمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاك آن به یكی از مراكز مشابه یا عام‌المنفعه داخل كشور اقدام نماید. هیأت مذكور موظف است یك نسخه از شرح كامل اقدامات خود را جهت بررسی به كمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد. تبصره 1: مشروح تشریفات انحلال تابع مواد مرتبط در قانون تجارت می‌باشد.

تبصره 2: در صورت تصویب قانون مربوط به تأسیس كانون سردفتران ازدواج و طلاق در مجلس یا دیگر مراجع ذیربط اموال كماكان در اختیار كانون خواهد بود.
 
ماده 31:

این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 31 ماده و 32 تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ 9/ 4/ 1386 به تصویب رسید.
این اساسنامه در تاریخ 19/ 8/ 1388 در روزنامه رسمی به شماره 18846 به دستور وزارت كشور به چاپ رسیده و ابلاغ تاسیس كانون به شماره 156/2-42/الف از سوی وزیر محترم كشور صادر و تحویل شده است.